موضوع فعالیت

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت

     انجام کلیه خدمات و فعالیت های مشاوره در امور مدیریت کسب و کار و مدیریت سازمان ها

     طرح‌ریزی فرآیند های کسب و کار و ساختارهای سازمانی و انجام امور اداری و اجرایی مربوطه

     مدیریت انعقاد و اجرای قراردادهاي تجاری

     مدیریت تکالیف قانونی و قراردادی

     تدوین استراتژی بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای

     طراحی سازوکار تولید و عرضه محصول