طراحی فرآیندهای حقوقی سازمانی

•    نظارت از منظر قوانین، رویه ها و پیامدهای حقوقی در تعاملات سازمان‌ها با سهامداران، مدیران، کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان
•    تنظیم، بازبینی و اصلاح ساختار حقوقی ثبتی سازمان ها و نظارت و اجرای روند تشکیل و ثبت مجامع عمومی
•    طراحی قراردادها، تعهدات طرفین و ضمانت اجرایی آن‌ها

Shape Shape

معاضدت حقوقی در روند مذاکرات تجاری

•    پشتیبانی حقوقی در جریان مذاکرات و معاملات تجاری
•    حضور و چانه‌زنی حقوقی در جلسات مذاکره تجاری در صورت لزوم
•    مدیریت انعقاد قرارداد با حداقل ریسک و  مسئولیت ممکن
 

Shape Shape

مدیریت فرآیند حل تعارضات

•    پشتیبانی حقوقی مذاکرات حل تعارض و تلاش در جهت مصالحه سودمند
•     معرفی داور، مدیریت جریان رسیدگی داوری و شرکت در جلسات داوری در نقش وکیل سازمان
•    معرفی وکیل دادگستری و پیگیری مستمر ساز و کار طرح دعاوی حقوقی و دفاع از حقوق سازمان در مراجع قضایی و انتظامی صالحه

Shape Shape

نظارت بر اجرای صحیح تکالیف قانونی و قراردادی

•    بررسی و طبقه بندی کلیه تکالیف قانونی و قراردادی سازمان و تهیه گزارشات منظم
•    پایش مستمر روند اجرایی و فرآیندهای عملیاتی تعهدات و تکالیف سازمانی، بازبینی و اصلاح آن‌ها در صورت نیاز
•    پیگیری روند ایفای تعهدات طرف حساب‌ها در قبال سازمان و ارائه گزارشات مستمر

 

Shape Shape

احقاق حقوق سازمانی در نهادهای بالادستی

•    دفاع از حقوق سازمان در برابر سازمانهای دولتی و نهادهای تصمیم گیر بالادستی
•    حضور در کمیسیون‌های حل اختلاف مربوطه و پیگیری روند اجرایی تا حصول نتیجه 
•    طرح دعاوی در مقابل بخشنامه‌ها و اعمال خلاف قانون نهادهای دولتی در ‌دیوان عدالت اداری

 

Shape Shape

خدمات ویژه تجارت بین الملل

•    مدیریت حقوقی مذاکرات چند جانبه و انعقاد قراردادهای بین المللی
•    دفاع از حقوق سازمان‌ها در محاکم و نهادهای حل اختلاف بین المللی و خارجی
•    مشاوره و نظارت بر حسن انجام تکالیف قانونی مرتبط با تجارت بین الملل و گمرک
•    وکالت سازمان در پرونده های اتهامی و حل اختلاف گمرکی و تعزیراتی 
 

Shape Shape