مدیریت ساختارهای بازاریابی

•    طراحی ساختار و اجرای فرآیندهای تحقیقات بازار
•    طراحی استراتژی های بازاریابی 
•    دیجیتال مارکتینگ 

Shape Shape

مدیریت ساختارهای فروش

•    طراحی استراتژی‌های فروش و کانالهای فروش بر اساس بخش‌بندی بازار 
•    طراحی و بهینه‌سازی ساختارهای تولید و تامین بر اساس استراتژی‌های فروش 
•    ایجاد تیم‌های فروش، هدف گذاری مستمر و  نظارت بر عملکرد و بهینه سازی ساختار فروش

Shape Shape

طراحی ساختارهای سازمانی

•    طراحی تخصصی ساختار سازمانی و فرآیندهای اجرایی.
•    بازبینی، ارزیابی و اصلاح کارکرد ساختار و سیستمهای سازمانی 
•    طراحی و برنامه ریزی در زمینه تجمیع سازمان‌ها 
 

Shape Shape