مدیریت فرآیندهای حسابداری

•    طراحی ساختارهای حسابداری بر اساس فرآیندهای عملیاتی سازمان
•    نظارت بر ثبت قانونی عملیات مالی سازمان
•    تهیه ساختار گزارشات تحلیلی مدیریتی مالی و حسابداری

Shape Shape

مدیریت جریان های مالیاتی

•    طراحی و مدیریت اجرایی ارائه گزارشات و انجام تکالیف مالیاتی
•    پیگیری و عملیات اجرایی در حل تعارضات مالیاتی
•    مذاکرات کلان صنفی در خصوص تعیین ضریب ها و معافیت های مالیاتی

Shape Shape

طراحی ساختارهای تامین مالی

•    طراحی ساختارهای حقوقی و مالی سازمانی در جهت دستیابی به بازارهای تامین مالی
•    نظارت بر اجرای فرآیندهای پذیرش در بازارهای تامین مالی
•    ارائه مشاوره در زمینه تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی
 

Shape Shape